ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

  

Elintarviketieteiden Seura ry jatkaa aktiivista toimintaa ja yhdistää elintarvikealan ammattilaisia eri sektoreilta. Vuosi 2019 on seuran 72. toimintavuosi ja Kehittyvä Elintarvike -lehden 30. ilmestymisvuosi.

Syksyllä 2017 aloitettu jäsenhankintakampanja jatkuu toimintavuonna. Lisäksi vuoden 2017 lopussa tehdyn lehden lukijatutkimuksen pohjalta kehitetään printtilehteä ja verkkosivuja. Tehoa työnhakuun -mentorointikampanjaa jatketaan taloudellisen tilanteen sallimissa puitteissa.

 

SEURAN MISSIO

Seuran tehtävä on yhdistää elintarvikealan ammattilaiset sekä edistää elintarvikealan tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia yhteistyön muotoja: jaostojen toimintaa, seminaareja, yritysvierailuja sekä monipuolisen elintarvikealan ammatti- ja tiedelehden.

 

SEURAN VISIO

Seuran tavoitteena on olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan kehittämisestä kiinnostuneille.

 

JÄSENET JA VIESTINTÄ

Sekä henkilö- että kannattajajäsenmäärään haetaan kasvua, joka mahdollistaa seuran palveluiden kehittämisen.

Vuonna 2018 käytössä olleen maksullisen Mailchimp-jäsenviestintätyökalun käyttöä jatketaan. Uutiskirjeessä tiedotetaan muun muassa ajankohtaisista, seuran toimintaan liittyvistä tapahtumista. Uutiskirjeeseen haetaan myös verkkoilmoituksia yhteistyössä ilmoitusmyynnin kanssa. Sosiaalisen median käyttöä jatketaan ja verkkosivut pyritään linkittämään sosiaaliseen mediaan. Tilaisuuksia mainostetaan Kehittyvä Elintarvike -lehdessä, jäsenviesteissä ja sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautumisissa ja niihin liittyvässä maksuliikenteessä hyödynnetään Lyyti-järjestelmää. Jäsenille ja lukijoille suunnattuja kyselyjä voidaan myös toteuttaa Lyyti-työkalulla. Kaikki seuran tapaamiset ovat tärkeitä elintarvikealan verkostojen ylläpitämiseksi. Uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita, ja heitä pyritään tavoittamaan sidosryhmien ja tapahtumien avulla. Jäsenhankintakampanjassa tavoitellaan erityisesti opiskelijoita ja kannattajajäseniä.

 

SEURAN TOIMINTA, TAPAHTUMAT JA KOKOUKSET

Seura ja jaostot järjestävät ajankohtaisista aiheista seminaareja, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita ja jotka ovat avoimia myös ei-jäsenille. Tilaisuuksia järjestetään lisäksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seminaarit ovat tärkeitä myös toiminnan rahoitukselle. Seuraava suurempi tapahtuma vuonna 2019 on tarkoitus toteuttaa Kehittyvä Elintarvike -lehden 30 ilmestymisvuoden juhlistamiseksi.

 

Seuran vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokousten yhteydessä järjestetään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista aiheista.

 

Elintarviketeollisuuden tukisäätiöltä on anottu apurahaa mentorointikiertueen järjestämiseksi opiskelijoille. Kiertue toteutetaan ja sitä jatketaan yhteistyössä alueellisten järjestöjen ja yritysten kanssa Helsingissä ja maakunnissa.

 

SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURAT

Seuralla on kuusi teemajaostoa, yksi aluejaosto ja yksi alueseura. Teemajaostot ovat Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarvikehygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ), Prosessitekninen jaosto (PTJ) ja Vilja-alan jaosto (VAJ). Aluejaostona toimii ravitsemus-painotteinen Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ) ja alueseurana Turun elintarviketutkijain Seura ry (TETS).

 

 Monet seuran jäsenet ovat aktiivisia jaostoissa. Jaostot päättävät omasta toiminnastaan ja vuosikokoustensa aikatauluista ETS:n hallituksen antamien toimintaohjeiden ja ETS:n sääntöjen puitteissa.

 

Jaostojen tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä alaa koskevia seminaareja, teemapäiviä ja ekskursioita.

Jaostojen tilaisuudet ovat seuran tilaisuuksia, ja niistä viestitään seuran käytössä olevissa viestintäkanavissa. Ilmoittautumista ja maksuliikennettä varten käytössä on Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmä.

 

Tapahtumien järjestämisen lisäksi jaostot osallistuvat jäsenten rekrytointiin, Kehittyvä Elintarvike -lehden toimituskuntaan ja kirjoittamalla artikkeleja lehteen ja seuran muihin käytössä oleviin medioihin.

 

Aistivaraisen tutkimuksen jaosto ATJ

ATJ:lla on 37. toimintavuosi. ATJ:n perinteinen kevätseminaari järjestetään Tieteiden talolla keskiviikkona 5.2.2019 teemalla Maistuisiko tulevaisuus? ATJ:stä osallistutaan European Sensory Science Society E3S:n toimintaan, ja Terhi Pohjanheimo on valittu E3S:n hallitukseen kaudelle 2017−2019. Seuraava vuosikokous järjestetään Italiassa toukokuussa 2019. Tavoitteena on, että ATJ:n edustaja osallistuu kokoukseen ja kirjoittaa E3S:n seminaarista jutun Kehittyvä Elintarvike-lehteen. E3S:n työryhmissä on ATJ:n jäseniä: Tuomo Tupasela on PDO-ryhmässä, Oskar Laaksonen Education-ryhmässä, Sari Puputti opiskelijaryhmässä ja Mari Sandell Children- ja Taste Sensitivity-ryhmissä.

Jaoston vuosikokous 2019 pidetään seuran vuosikokouksen yhteydessä. Lisäksi on suunnitteilla yritysvierailu/koulutus syksylle 2019 ja aistinvaraisen arvioinnin sanaston kehittämistä.

Jaoston johtoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa pöydän ääreen suunnittelemaan vuoden 2019 toimintaa. Lisäksi johtoryhmä pitää puhelin- tai videokokouksia. Yhteistyötä Turun Elintarviketutkijain Seura ry:n kanssa jatketaan.

 

Elintarvikeanalytiikan jaosto EAJ

EAJ:lla on 20. toimintavuosi. Alan päätapahtuma on Chembio Finland ja Kemian Päivät 27.−28.2019. EAJ järjestää Kemian Päivillä Elintarvikepakkauksen moderni muoto -seminaarin 28.3.

Vuosikokous pidetään ETS ry:n vuosikokouksen yhteydessä. Yksi jäsentapahtuma vuodelle 2019 on suunnitelmissa. Mahdollisesti puolen päivän seminaari, työpaja tai yritysvierailu. Johtoryhmä kokoustaa yleensä ETS ry:n tapahtumien tai muiden tapahtumien yhteydessä, mutta pääasiassa etäyhteyksien avulla. Johtoryhmään pyritään löytämään uusia jäseniä, jotta toimintaa saadaan aktivoitua.

 

Elintarvikehygienian jaosto EHJ

EHJ:lla on 34. toimintavuosi. Elintarvikehygieniajaoston (EHJ) tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikehygienian tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta sekä toimia yhdyssiteenä alalla toimivien seuran jäsenten välillä. EHJ järjestää vuonna 2019 jäsenistölle tarkoitetun seminaarin elintarvikehygieniaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta. Tässä yhteydessä tai erillisenä ajankohtana järjestetään myös ainakin yksi yritysvierailu myöhemmin määriteltävään kohteeseen. Lisäksi EHJ pyrkii rekrytoimaan alan opiskelijoita seuran jäseniksi.

 

Elintarvikealan talous- ja markkinointijaosto ETMJ

ETMJ:lla on 11. toimintavuosi. Jaosto järjestää seminaarin yhteistyössä jonkun toisen jaoston kanssa. Tavoitteena on järjestää ainakin yksi yritysvierailu vuonna 2019. Jaoston johtoryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ

IPSJ:lla on 14. toimintavuosi. Jaosto järjestää Mikromuovi-aiheisen seminaarin syksyllä 2019. Uusjäsenhankintaa vahvistetaan syksyllä 2019 pidettävällä, erityisesti Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen 3−4 vuosikurssin opiskelijoille suunnattavalla infotilaisuudella. Tavoitteena on järjestää vuosikokous tammikuussa 2019 yritysvierailuna.

 

Prosessitekninen jaosto PTJ

PTJ:lla on 20. toimintavuosi. Jaosto järjestää vuoden 2019 aikana jäsenistölleen ohjelmaa koulutuksen ja yritysvierailujen muodossa. Suunnitteilla on opiskelijailta / jäsenhankintakampanja tammi-helmikuussa yliopisto-opiskelijoille, kotimaan ekskursio touko-kesäkuun vaihteessa ja syys-lokakuussa puolen päivän seminaari.

 

Vilja-alan jaosto VAJ

Suomen Viljateknikoiden Seuran (SVS) ry:n toimintaa jatketaan Vilja-alan jaostona Elintarviketieteiden Seurassa.Jaosto järjestää vuoden 2019 aikana jäsenistölleen ohjelmaa koulutuksen ja yritysvierailujen muodossa. Suunnitteilla on yritysvierailu- ja seminaaripäivä yhdessä PTJ:n kanssa 15.5.2019 sekä vilja-alan seminaari syksyllä.

 

Turun Elintarviketutkijain Seura ry TETS

TETS:llä on 60. toimintavuosi. Vuosikokous pidetään helmikuussa yritysvierailuna Turun seudulla. Keväällä järjestetään puoli- tai kokopäiväretki, jonka aikana vieraillaan 1–2 yrityksessä tms. kohteessa. Syksyllä on seuran 60-vuotisjuhlat, minkä yhteydessä järjestetään päiväseminaari teemalla Elintarvikeala tulevaisuuden haasteiden edessä ja iltajuhla Turussa. Seura tukee Turun seudun elintarvikealan opiskelijoita myöntämällä stipendejä ja avustuksia. Jäsenyyttä markkinoidaan erityisesti Turun yliopiston ja Turun Ammattikorkeakoulun elintarvikealojen opiskelijoille.

 

SEURAN JULKAISUTOIMINTA

Elintarviketieteiden Seura ry julkaisee Kehittyvä Elintarvike -lehteä. Lehden toimittamisesta vastaa lehden toimitus. Päätoimittaja valmistelee lehden budjettiesityksen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa ja esittelee sen seuran hallitukselle. Seuran hallitus ja syyskokous päättävät lehden budjetista ja suuntaviivoista. Vuosi 2019 on Kehittyvä Elintarvike -lehden 30. ilmestymisvuosi, jota juhlitaan järjestämällä 30-vuotisjuhlatapahtuma ja julkaisemalla numeron 5/2019 yhteydessä erikoissivut.

 

Toimitus huolehtii lehden toimittamiseen liittyvistä käytännön tehtävistä ja lehden markkinoinnista budjetin rajoissa yhdessä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Seuran hallitus ja jaostot osallistuvat sisällön suunnitteluun. Toimituksen apuna ovat mm. lehden neuvottelukunta, toimituskunnat, jaostot, vakituiset avustajat ja ilmoitusmyynti. Lehden asioita käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa, joihin päätoimittaja osallistuu asioiden esittelijänä.

 

Tavoitteena on myös yhdistää Seuran verkkosivut (www.ets.fi) ja lehden verkkosivut (www.kehittyvaelintarvike.fi) ja uudistaa niitä vuoden 2019 aikana, jolloin palvellaan lukijoita entistä paremmin sekä helpotetaan uusien lukijoiden, jäsenten ja tulojen hankintaa. Sivut rakennetaan kaikilla laitteilla helposti selattavalle julkaisualustalle, ja ne yhdistetään sosiaalisen median kanaviin. Samalla sivustojen ilme uusitaan. Lehden digitalisointia myös valmistellaan ja osa jutuista viedään verkkoon, mutta toistaiseksi lehti ilmestyy painettuna.

 

Lehti ilmestyy kuusi kertaa, sen taittaa Mari Kivi ja painaa ja postihuoltaa ForssaPrint. Ilmoitusmyynnistä vastaavat Media Bookersin Janne Murtomaa ja Hannu Pyykkö.

 

Lehden teemoina ovat Analytiikka & Valvonta (nro 1/19), Raaka-aineet & Tuotekehitys (nro 2/19), Tuotanto & Energiatehokkuus (nro 3/19), Pakkaukset & Materiaalitehokkuus (nro 4/198), Hygienia & Laadunhallinta ja lehden 30-vuotisjuhlanumero (nro 5/19) sekä Koulutus, Markkinointi & Vienti (nro 6/19).

 

SEURAN HALLINTO

Seuran hallitus kokoontuu 6−8 kertaa vuodessa. Hallitus ohjaa seuran toimintaa. Sitä toteutetaan yhteistyössä jaostojen, toiminnanjohtajan, päätoimittajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Seuran budjetti

Seuran toiminnan rahoitus perustuu lehden ilmoitustuloihin, lehtitilausmaksuihin, henkilö- ja kannattajajäsenmaksutuloihin, tapahtumien osallistumismaksuihin ja avustuksiin. Poliisihallitukselta marraskuussa 2017 vuodeksi saadulle rahankeräysluvalle haetaan jatkoaikaa. Mahdolliset kerätyt rahat käytetään luvan mukaisesti kaikille avoimen lehtiarkiston digitalisointiin ja kehittämiseen.

 

Stipendit

Seura voi jakaa väitöskirjapalkinnon 25-vuotisjuhlarahastosta ansiokkaasta tutkimuksesta sekä opiskelijastipendin hyvästä opinnäytetyöstä. Palkinto ja stipendit julkistetaan syyskokouksen yhteydessä.

 

Seuran sidosryhmät ja kansainväliset yhteydet

Seura ja lehti ovat esillä vuoden aikana ainakin Chembio -messuilla ja Kemian Päivillä 27.−28.3. sekä Elintarvikepäivässä 7.5. Lisäksi jatketaan opiskelijoille suunnattu Tehoa työnhakuun -mentorointikiertuetta yhteistyössä elintarvikealan toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

 

Seura on Suomen Kemian Seuran koordinatiivinen jäsen ja Suomen Tiedekustantajien liiton jäsen sekä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Seuralla on edustaja Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön ja maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan järjestämässä Elintarviketalouden Professional Development eli PD-koulutuksen lautakunnassa. ETS ry/Kehittyvä Elintarvike -lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen.

 

Seura toimii kansallisena jäsenenä European Federation of Food Science and Technology’ssä (EFFoST) ja Institute of Food Technologists’ssa (IFT). Seura pitää yhteyksiä Pohjoismaiden elintarviketieteellisiin sisarseuroihin ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan Norjan ja Ruotsin elintarvikepäiville. Seura on The European Sensory Science Societyn (E3S) perustajajäsen. E3S:n ja sen ryhmien toiminnassa Seuraa edustaa Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston jäseniä.