Elintarviketieteiden Seura ry:n säännöt

I YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA

1§ Yhdistyksen nimi on ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä seura.Muilla paikkakunnilla asuvat ja toimivat seuran jäsenet voivat perustaa seuran alaisia ja pääseuran hallituksen hyväksymin säännöin toimivia paikallisseuroja tai paikallisosastoja.

2§ Seuran tarkoituksena on edistää elintarvikealan tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura toimii yhdyssiteenä tutkimuksen, teollisuuden ja muiden elintarvikealan toimijoiden välillä.Seura harjoittaa kokous-, julkaisu- ja esitelmätoimintaa, tekee aloitteita sekä ylläpitää koti- ja ulkomaisia yhteyksiä seuran toimintaan kuuluvilla aloilla.

II JÄSENET JA HEIDÄN VELVOLLISUUTENSA

3§ Seuran jäseniä ovat 1. varsinaiset jäsenet 2. nuoret jäsenet 3.eläkeläisjäsenet 4. kannattajajäsenet 5. kirjeenvaihtajajäsenet 6. kunniajäsenet 7. kunniapuheenjohtaja

4§ Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan korkeakoulututkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut pätevyytensä jollakin seuran toimintapiiriin kuuluvalla alalla. Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä seuran toimintapiiriin kuuluvaa alaa pää- tai ammattiaineena korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleva henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua 2§:n 2. momentissa mainituilla aloilla ansioitunut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansioitunut seuran toimintapiiriin kuuluvilla aloilla tai kunnostautunut toimimalla seuran tai sen tarkoituksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran toimintapiiriin kuuluvilla aloilla erityisesti ansioitunut kunniajäsen tai seuran entinen puheenjohtaja. Varsinaiset jäsenet, nuoret jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksestaseuran hallitus. Nuori jäsen siirtyy niin halutessaan varsinaiseksi jäseneksi loppututkinnon suoritettuaan. Kirjeenvaihtajajäsenen, kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta päättää seuran hallitus, kun asiasta on tehty kirjallinen vähintään 10 varsinaisen jäsenen allekirjoittama esitys. Kunniapuheenjohtajia voi seuralla olla vain yksi kerrallaan.

5§ Seuran jäseneksi ehdotettava antaa seuraan pyrkiessään tarvittavat henkilötiedot. Varsinaisen jäsenen ja, nuoren jäsenen ja eläkkeellä olevan jäsenen tulee vuosittain suorittaa vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsen suorittaa jäsenmaksunsa vuosittain. Vuosimaksun määrää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja kirjeenvaihtajajäsen ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

6§ Jäsen eroaa seurasta paitsi kuoleman kautta 1. tekemällä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroamisilmoituksen tai ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti seuran kokouksessa, 2. seuran erottamana, jos hallitus yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein ehdottaa erottamisesta ja jos 4/5 seuran kokouksessa olevista äänivaltaisista jäsenistä niin päättää.

III LUOTTAMUSHENKILÖT

7§ Seuran luottamushenkilöt ovat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet ja mahdolliset luottamushenkilöt. Jos luottamushenkilö kesken toimikautensa joutuu eroamaan, valitaan seuran kokouksessa hänen sijaansa toinen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi. Luottamushenkilöt valitaan seuran varsinaisista jäsenistä.

IV HALLINTO

8§ Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Seuran vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenet valitaan nelivuotiskausiksi kuitenkin siten, että kaksi on vuosittain erovuorossa. Ehdokkaat erovuoroisten tilalle ilmoitetaan nimettyinä seuran vuosikokouksen kokouskutsussa. Henkilöitä voidaan kuitenkin ehdottaa myös vuosikokouksessa. Niin halutessaan erovuorossa oleva jäsen voi jatkaa vielä toisen nelivuotiskauden. Hallituksen jäsenistä vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Koollekutsumisen tulee tapahtua vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksen pöytäkirja esitetään puheenjohtajan varmentamana hyväksyttäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

9§ Hallituksen tehtävänä on 1. johtaa seuran toimintaa, 2. hoitaa seuran taloutta ja muita asioita, 3. hoitaa seuran julkaisutoimintaa, 4. valita toimihenkilöt hoitamaan sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät, julkaisutoiminnan ja muut tehtävät ja määrätä näiden tehtävät ja päättää palkat lukuun ottamatta puheenjohtajan palkkiota, jonka päättää syyskokous; sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi voidaan valita sama henkilö, 5. johtaa seuran asettamien valiokuntien sekä toimi- ja luottamushenkilöiden toimintaa, 6. valmistella seuran kokouksille esitettävät asiat, 7. edustaa seuraa, 8. huolehtia seuran tekemien päätösten toimeenpanosta, 9. toimittaa kutsu seuran kokouksiin sekä 10. pitää luetteloa seuran jäsenistä.

10§ Tilintarkastajaa, joka tarkastaa seuran hallinnon, tilit ja omaisuuden sekä antaa tarkastuksesta lausuntonsa, valitaan yksi ja tälle varamies. Halutessa voidaan valita seuran jäsenistön joukosta toiminnantarkastaja.

V TOIMINTAVUOSI JA KOKOUKSET

11§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12§ Seuran vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun kuluessa. Tässä kokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi seura kokoontuu toiseen varsinaiseen kokoukseen vuosittain syys-joulukuun aikana. Tässä kokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Seuran kutsuu varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen seuran hallitus. Seura on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen, kun vähintään 1/20 jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokouskutsut ja muut tiedotukset on toimitettava jäsenille kirjallisena tiedotuksena; kokouskutsujen tulee olla postitettuina viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Vuosi- ja syyskokouksen kokouskutsujen postitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Muut tiedotukset voidaan antaa myös Kehittyvä Elintarvike -lehdessä.

13§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, 2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, 3. esitetään toimintakertomus, 4. esitetään seuran tilit ja tilintarkastajan lausunto, 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimintakertomuksen hyväksymisestä ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta, 6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 7. valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenten keskuudesta, 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, 9. muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, 2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, 3. esitetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, 4. päätetään 7§:ssä mainituille henkilöille maksettavista palkkioista, 5. määrätään varsinaisten jäsenten, nuorten jäsenten, eläkkeellä olevien jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus, 6. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, 7. muut mahdolliset asiat; esim. opinnäyte-esitykset.

14§ Seuran kokouksen pöytäkirjan varmentavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja sen tarkastavat kaksi kyseisessä kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa.

VI YLEISET SÄÄNNÖKSET

15§ Seuran nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai hallituksen valtuuttaman toimihenkilön kanssa. 16§ Lainan ottamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta tai seuran kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä päättää seuran kokous. Asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittava.17§ Seuran kokouksissa äänivaltaisia ovat kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet, nuoret jäsenet sekä eläkkeellä olevat jäsenet. Äänestyksissä on jokaisella äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Päätöksiä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänestys on vaadittaessa suoritettava umpilapuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Samaa äänestystapaa noudatetaan myös hallituksen ja seuran asettamien toimikuntien kokouksissa. Käsiteltäessä 16§:ssä mainittuja asioita tulee kokouksessa olla läsnä vähintään 20 äänivaltaista jäsentä. Jos kokous ei ole täysilukuinen, kutsutaan koolle uusi kokous, joka on päätösvaltainen läsnä olevien jäsenten luvusta riippumatta. Päätöksen tekeminen asiassa, jota käsitellään ensimmäistä kertaa, on kahden äänivaltaisen jäsenen vaatiessa siirrettävä uuteen kokoukseen, ellei vähintään 4/5 kokouksessa läsnä olevista jäsenistä ole siirtämistä vastaan. Aikaisemmassa kokouksessa jo esillä olleen asian edelleen siirtämiseen vaaditaan yksinkertainen äänten enemmistö. 18§ Seura voi myöntää kunnia- ja tunnustuspalkintoja henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat erityisesti kunnostautuneet toimiessaan seuran ja sen tarkoitusperien hyväksi. Tällöin menetellään kuten kunniajäsentä kutsuttaessa. 19§ Seuran sääntöihin ehdotetut muutokset ja lisäykset hyväksytään, jos kahdessa vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua ehdotusta. 20§ Seuran purkamisesta päätetään edellisessä pykälässä määrätyllä tavalla. 21§ Seuran purkautuessa on sen omaisuus käytettävä sen viimeisessä kokouksessa tarkemmin määrätyllä tavalla edellä sääntöjen 2§:ssä mainitun tutkimus- ja koulutustoiminnan tukemiseen.